Natuur2018-02-06T17:12:57+00:00

Natuur rond Sterkenburg

Dankzij de ligging tussen Heuvelrug en Kromme Rijn en dankzij het rijke historische verleden is de natuur rondom Sterkenburg bijzonder gevarieerd. Er liggen allerlei biotopen: droge loofbossen (met soorten zoals zomereik, beuk en hazelaar), vochtige tot natte bossen (met soorten zoals es, iep en els), struiken (met onder meer sleedoorn, lijsterbes en vlier), akkerlanden, voedselrijke vochtige graslanden, schrale vochtige graslanden, een boomgaard, een moestuin en een gegraven vijver.
Het gebied maakt deel uit van Het Natuurnetwerk Nederland, een netwerk dat natuurgebieden met elkaar en met het omringende agrarische gebied verbindt.
Op deze site is ervoor gekozen om de natuur te beschrijven per deelgebied. Verder wordt er aandacht besteed aan het beheer. Voor een lijst met soorten kunt u HIER klikken.

Deelgebied I: Het kasteel

Hier vinden we een boomgaard, een historische moestuin en een vijver.
Het beheer van deelgebied I is in handen van de Stichting Behoud Sterkenburg en is gericht op het restaureren en in stand houden van de historische bouwwerken, ornamenten, waterpartijen en tot het landgoed behorende gronden. Daarbij worden de kansen voor de natuur zo goed mogelijk benut.
De Stichting Natuurlijk Sterkenburg houdt zich bezig met het instandhouden van de historische moestuin.

Deelgebied II: Het kasteelbos

Dit gebied wordt ook wel het kasteelpark genoemd. Het bestaat vooral uit droge tot vochtige loofbossen, dichte struwelen, hakhout en houtwallen.
In het midden van het bos ligt de ‘zichtweide’. Dit grasland werd tot circa 2004 agrarisch gebruikt en kreeg daarna de bestemming ‘natuur’. Daarvoor werd de voedselrijke bovenlaag in delen van het grasland afgegraven, met als doel de soortenrijkdom te vergroten. De zichtweide wordt regelmatig gemaaid.

Deelgebied III- Natuurgraslanden

Deze voormalige akkers ten zuiden van het kasteel zijn tussen 2008 en 2011 omgevormd tot droge tot vochtige graslanden. Voor natuur kansrijke delen werden afgeplagd en sindsdien worden de graslanden één tot tweemaal per jaar gemaaid (waarbij het maaisel wordt afgevoerd). Ondanks het verschralingsbeheer zijn de graslanden nog relatief voedselrijk en het aantal soorten is nog niet zo heel erg groot. Er groeit veel pitrus.

Deelgebied IV- Klein Sterkenburg

Deze voormalige akkers ten noorden van de Langbroekerwetering zijn in 2002 omgevormd tot natuurgebied. Het natuurdoel is nat schraalland (dotterbloemgrasland). Recent zijn maatregelen genomen om het water dat hier vanuit de Utrechtse Heuvelrug opkwelt, beter in het gebied vast te houden. De bodem is daardoor vochtig tot nat.
Dankzij het voedselarme kwelwater komen er relatief veel soorten dieren en planten voor.