Natuurgraslanden2018-02-06T17:42:57+00:00

Natuurgraslanden

In de vorige eeuw waren de graslanden ten zuiden van kasteel Sterkenburg in gebruik voor agrarische doeleinden. Sinds 2006 worden deze graslanden geleidelijk omgevormd tot natuurgebied, gebruik makend van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN). Met als doel: de ontwikkeling van (half)natuurlijke graslanden, natte soortenrijke graslanden, struweelrijk bos en waterpartijen met moeras.

Omvorming naar natuur

Het zuidelijke en zuidwestelijke deel van landgoed Sterkenburg is lange tijd agrarische weidegrond geweest. De bodem bestaat vooral uit kleigrond (deels gevormd op zandlagen en deels op veen) en de afgelopen twee eeuwen zijn deze gronden door pachtboeren in gebruik geweest voor landbouw en veeteelt. Met name door de intensivering van de agrarische sector in de tweede helft van de vorige eeuw is de bodem – en daarmee ook de flora en fauna – nogal eenzijdig geworden.

Toename biodiversiteit

Nadat grote delen van het gebied vanaf 2006 omgevormd werden naar natuurontwikkeling, nam de biodiversiteit toe. Daartoe werd eerst een hele bovenlaag van de weilanden afgeplagd en afgevoerd.
Sindsdien worden ook dominante snelgroeiers als Sleedoorn, Braam, Berk en Amerikaanse vogelkers regelmatig uitgedund zodat andere begroeiïng weer kans krijgt.

Flora

Op enkele plaatsen zijn poelen gegraven om water vast te houden in het gebied. Samen met een verbeterde grondwaterstand en goed beheer van sloten en oevers kan moerasvegetatie zoals Gele lis, Hennegras, Moerasspirea weer terugkomen. Ook Kikkerbeet, Waterviolier en Puntkroos zijn goede indicatoren van de kwaliteit van het grondwater.
De natuurgraslanden vormen nu een gevarieerde vegetatie met verschillende grassen en struweelbosjes. Meerdere klaversoorten, Glad walstro, Kruipende boterbloem, Slipbladige ooievaarsbek en Dauwnetel zijn kenmerkend voor dit type gebied. En naast de hakhout-bosjes vind je er onder andere ook Zwarte els, Zoete kers, Gelderse roos en Hop.

Fauna

Dergelijke vochtige leefgebieden zijn natuurlijk een prima biotoop voor amfibieën, reptielen en libellen. Padden, Kikkers, Kleine watersalamander en ook de Ringslang hebben het hier goed naar hun zin. Algemene libelsoorten in het gebied zijn o.a. Glazenmakers, Paardenbijter, Lantaarntje, Heidelibel, Weidebeekjuffer. Met het terugkeren van kruidensoorten worden ook vlinders als Atalanta, Oranjetipje en Bont zandoogje weer vaak gezien.
Van de vogelsoorten zijn naast de bekende weidevogels o.a. Steenuil (knotwilgen, houtwallen, bosjes!), Tjiftjaf, Staartmees en Heggenmus te vinden. Maar ook Witgatje, IJsvogel, Slechtvalk, Havik en Ooievaar. En er zijn meldingen van de Wielewaal geweest.